ประชุมนักศึกษาชั้นปี 2 เตรียมความพร้อมวางแผนการศึกษาพร้อมแลกเปลี่ยนระหว่างคณาจารย์กับนักศึกษา

“ประชุมนักศึกษาชั้นปี 2 ตามโครงการประชุมนักศึกษาชั้นปี เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2559”

วันที่ 11 มกราคม 2559 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการประชุมนักศึกษาชั้นปี 2 ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย ตามกลุ่มของนักศึกษา เพื่อสื่อสารแนะนำในการวางแผนการศึกษาและรับฟังปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ของนักศึกษา เพื่อช่วยส่งเสริมและกระตุ้นการเรียนรู้โดยให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น เพื่อพัฒนาส่งเสริมให้ไปในทิศทางเดียวกัน สร้างการรับรู้และความเข้าใจในแนวทางการจัดการศึกษาของคณะเพื่อเตรียมพร้อมให้เป็นบัณฑิตอันพึงประสงค์ของคณะที่พร้อมด้วยวิทยา จริยา และปัญญา ออกไปรับใช้สังคมต่อไปในโอกาสนี้ยังได้มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ Law KKU student care ซึ่งนอกจากคณะมีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของแต่ละชั้นปีแล้ว ยังถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ช่วยเหลือรับฟังปัญหาจากนักศึกษา โดยนักศึกษาทุกชั้นปี สามารถเข้าร่วมปรึกษาทั้งการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยได้ตลอดระยะเวลาในการศึกษา อีกด้วย

DSC_8729 DSC_8761 DSC_8780 DSC_8786 DSC_8792 DSC_8799 DSC_8807DSC_8660DSC_8673

DSC_8656 DSC_8658 DSC_8801DSC_8720DSC_8740DSC_8695