คณะนิติศาสตร์ มข. เปิดเวทีการสื่อสารให้คำแนะนำเตรียมพร้อมนักศึกษาก่อนเปิดภาคการศึกษา

“คณะนิติศาสตร์ มข. เปิดเวทีการสื่อสารให้คำแนะนำและรับฟังปัญหาจากนักศึกษา เพื่อวางแผนและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙”
วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นำโดย ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ คณะผู้บริหาร รวมทั้งคณาจารย์ประจำคณะ ดำเนินการประชุมนักศึกษาชั้นปี ๑ กลุ่มที่ ๑ ตามโครงการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ทั้งนี้เพื่อให้คำแนะนำและเตรียมความพร้อมวางแผนการเรียน รวมถึงรับฟังปัญหา และความคิดเห็นจากนักศึกษา เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ไปในทิศทางเดียวกันพร้อมทั้งมีคณาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาดูแลอย่างใกล้ชิด ให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยได้อย่างมีความสุข และเป็นบัณฑิตที่พร้อมทำงานรับใช้สังคมต่อไป
โครงการประชุมนักศึกษาชั้นปีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ นี้จะดำเนินการประชุมชั้นปีนักศึกษาทุกชั้นปี แบ่งตามกลุ่มของนักศึกษา ซึ่งจะดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐

S__2580486 S__2580488 S__2580489 S__2580493 S__2580497 S__19914768 S__19914771 S__19914774 S__19914778