สอบสัมภาษณ์นักเรียนโควต้า มข. รอบที่ 1

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะนิติศาสตร์ ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกโควต้ารอบที่ ๑ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยมีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะนิติศาสตร์ฯจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๔ คน จากนักเรียนในแต่ละโรงเรียนทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ผ่านการสอบคัดเลือกต่างเตรียมความพร้อมทั้งประวัติผลงาน ความสามารถ และความรู้ด้านกฎหมายเพื่อตอบคำถามต่อคณะกรรมการฯ

 DSC_8183 DSC_8196 DSC_8198 DSC_8200 DSC_8208 DSC_8209 DSC_8252 DSC_8253 DSC_8262 DSC_8263 DSC_8270 DSC_8272 DSC_8276 DSC_8278 DSC_8284 DSC_8285 DSC_8286 DSC_8292 DSC_8297 DSC_8300 DSC_8307 DSC_8308 DSC_8318 DSC_8321 DSC_8330 DSC_8335 DSC_8343 DSC_8346 DSC_8354 DSC_8362 DSC_8368 DSC_8373 DSC_8375 DSC_8383 DSC_8393 DSC_8397 DSC_8398 DSC_8400 DSC_8402