ประชุมวิชาการ “Law and Social Justice: The Development on Justice System in Integration with Forensic Sciences”

เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ผ่านมา ศูนย์บริหารการวัจัยกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการเรื่อง “Law and Social Justice: The Development on Justice System in Integration with Forensic Sciences” ณ ห้องฟ้ามุ่ย โรงแรมพลูแมนขอนแก่น
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตระหนักถึงพัฒนาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ เพื่อเป็นการสร้างนิติเอกลักษณ์ให้แก่คณะ และได้มีดำริในการจัดทำหลักสูตรนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อรองรับความต้องการกำลังคนทางนิติวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในกระบวนการยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์หลักของหลักสูตรคือ การสร้างนักนิติวิทยาศาสตร์ที่มีความรู้ทางนิติวิทยาศาสตร์และมีทักษะในการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ในการนี้จึงได้จัดการประชุมสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมงานวิชาการและวิจัยด้านกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม และการสร้างเครือข่ายนักวิชาการและวิจัยในภาคปฏิบัติการและวิชาชีพ การจัดการประชุมครั้งนี้ ถือเป็นก้าวหนึ่งที่สำคัญของคณะนิติศาสตร์ในการส่งเสริมงานวิชาการและวิจัยด้านกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม และการสร้างเครือข่ายนักวิชาการและวิจัย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางการจัดทำหลักสูตรและงานวิจัยที่มีมิติบูรณาการระหว่าง Law (Social Science) และ Forensic Sciences (Pure Science) รวมถึงบทบาทสำคัญของงานนิติวิทยาศาสตร์ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมี Prof. Dr. Uta-Dorothee Immel วิทยากรจาก Institute of Legal Medicine, Martin Luther University ประเทศเยอรมันนี เข้าร่วมการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ รวมถึงการเสวนาจากผู้พิพากษา อัยการ และนักวิชาการของคณะฯ ภายใต้หัวข้อกฎหมายกับความยุติธรรมทางสังคม บริบทการนำนิติวิทยาศาสตร์มาใช้ในการบริหารยุติธรรม
ในการประชุมครั้งนี้มีภาคีเครือข่ายทั้งภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น และหน่วยงานด้านกระบวนการยุติธรรมให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า ๑๐๐ คน ซึ่งถือเป็นเริ่มต้นของการทำงานของศูนย์การบริหารงานวิจัยกฎหมายและความยุติธรรมทางสังคม คณะนิติศาสตร์ฯ เพื่อสร้างเครือข่ายและลงพื้นที่วิจัยพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไป

15442999_1256378351108096_3716609510551871991_o 15443056_1256374944441770_3026845805871317435_o 15493795_1256379947774603_6972853237654186975_o 15540894_1256376414441623_5690088108289253560_o 15541049_1256374861108445_3773935303103182421_o 15541074_1256375514441713_4508572574775649065_o 15590945_1256379754441289_6872205179871170639_o