ด่วนที่สุด รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์

ทุนนิวัตไกรฤกษ์

ด้วยมูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ มีความประสงค์มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ทุนละ ๒๐,๐๐๐ บาท (สองหมื่นบาทถ้วน) คุณสมบัตผู้รับทุน

๑. เป็นนักศึกษา ชาย ชั้นปีที่ ๔ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า ๒.๕๐

๒. ขาดแคลนทุนทรัพย์

๓. มีความประพฤติเรียบร้อย และปฏิบัติตนตามระเบียบวินัยของสถาบันอุดมศึกษา

๔. ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นใด

๕. ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา

นักศึกษาที่สนใจติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่งานพัฒนานักศึกษา คณะนิติศาสตร์ หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ ใบสมัครทุน นิวัตไกรฤกษ์

พร้อมส่งหลักฐานประกอบ ดังนี้

๑. รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว ๑ รูป

๒. สำเนาบัตรนักศึกษา ๑ ฉบับ

๓. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ๑ ฉบับ

๔. สำเนาทะเบียนบ้าน ๑ ฉบับ

๕. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา ฉบับจริง ๑ ฉบับ

โดยนำส่งภายในวันศุกร์ที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๓๐ น.