คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เดินขบวนนำแถวบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๕๙

วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และคณาจารย์ประจำคณะ เดินแถวนำบัณฑิตคณะนิติศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๒๒๙ คน เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_5466 DSC_5510 DSC_5516 DSC_5536 DSC_5591 DSC_5598 DSC_5857 DSC_5859 DSC_5860 DSC_5867 DSC_5869 DSC_5957 DSC_6288