รับสมัครนักศึกษารับทุนการศึกษาโฆษะเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและในหลวง

ทุนโฆษะ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดสรรทุนการศึกษา “โฆษะเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินและในหลวง” ให้แก่นักศึกษาทุกคณะๆ ละ 1 ทุน โดยมีคุณสมบัติดังนี้

  1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2
  2. มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.00 ขึ้นไป
  3. มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม
  4. ขาดแคลนทุนทรัพย์
  5. นักศึกษาที่ขอรับทุนจะต้องเขียนเรียงความหัวข้อ “เราจะตอบแทนคุณแผ่นดินและในหลวงอย่างไร” 1 หน้ากระดาษ A4

สามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่ งานพัฒนานักศึกษา หรือ ดาวน์โหลดได้ที่ ใบสมัครทุน โฆษะ

และนำส่งใบสมัครภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2559