เสวนาวิชาการ “ทิศทางการขับเคลื่อนองค์กรภาคเครือข่ายฯ”

วันที่ 29 กันยายน 2559 ภายหลังจากพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ เวลา 14.30 – 16.30 น. คณะนิติศาสตร์ ได้จัดเวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการขับเคลื่อนขององค์กรภาคีเครือข่ายฯกับการปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเพื่อความยุติธรรมทางสังคม” ณ ห้องประเสริฐ เขียนนิลศิริ (บรรยาย 3) โดยมี พันตำรวจโท ดร.พงษ์ธร ธัญญสิริ ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และเลขาธิการคณะกรรมการ เสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ผู้ลงนามในนามกระทรวงยุติธรรม นายนรินทร์ พรหมสาขา ณ สกลนคร ยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น สำนักงานยุติธรรมจังหวัดขอนแก่น นายถาวร เศษมะพล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจารึก เหล่าประเสริฐ นายอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะฯ และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์เป็นผู้ดำเนินการเสวนา เพื่อชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมปัจจุบันและทิศทางในการสร้างนักกฎหมายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงาน ให้มีทักษะเพื่อการดำรงชีวิตในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 โดยมีนักศึกษากลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะชั้นปีที่ 1 และชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก

 DSC_9610 DSC_9616 DSC_9629 DSC_9634 DSC_9642 DSC_9669 DSC_9673 DSC_9681 DSC_9702 DSC_9739