นิติศาสตร์ มข. แนะแนวการศึกษาต่อสำหรับนักเรียน

วันที่ 29 กันยายน 2559 เวลา 10.30 น. คณะนิติศาสตร์ ได้ไปแนะแนวการเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สำหรับนักเรียนจากโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย จังหวัดร้อยเอ็ด ณ ห้องประชุมกองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
โดยอาจารย์บุษกร ปราณศักดิ์ อาจารย์พิทักษ์ ไทยเจริญ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่และตัวแทนนักศึกษาได้ไปเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับคณะฯ อาทิ รูปการจัดการศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ที่มีความโดดเด่นในกลุ่มการจัดการศึกษาทั่วไป และการจัดการศึกษากลุ่มเชี่ยวชาญเฉพาะ รวมถึงภาคบัณฑิต (สำหรับผู้จบปริญญาตรีแล้วทุกสาขายกเว้นสาขานิติศาสตร์) นอกจากนี้ยังได้บอกเล่าถึงการจัดกิจกรรมเสริมทักษะสำหรับนักศึกษา เป็นต้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะก้าวเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา และได้รับความสนใจจากคุณครูและนักเรียนเป็นจำนวนมาก

 DSC_9169 DSC_9177 DSC_9183 DSC_9186 DSC_9191 DSC_9214 DSC_9218 DSC_9219 DSC_9243 DSC_9250 DSC_9255 DSC_9281 DSC_9290