รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่า

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยขอนแก่น รับสมัครนักศึกษาเพื่อรับทุนการศึกษา จำนวน 50 ทุนๆ ละ 10,000 บาท

คุณสมบัติ

  1. เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  2. มีความประพฤติดี เป็นสุภาพชน ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษา
  3. ขาดแคลนทุนทรัพย์
  4. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
  5. ต้องอุทิศตนช่วยเหลือกิจกรรมส่วนรวมของมหาวิทยาลัยและสมาคมศิษย์เก่า

รับสมัครถึงวันที่ 30 กันยายน 2559  หรือ ดาวน์โหลดใบสมัคร 160914 ใบสมัครทุนสมาคมศิษย์เก่า

รายละเอียด 160914 ทุนสมาคมศิษย์เก่า