ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2559

วันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินการประชุมคณะกรรมการประจำคณะครั้งที่ 8/2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี โดยมีวาระต่าง ๆ เพื่อเสนอและรับคำแนะนำจากคณะกรรมการฯ เป็นแนวทางในการพัฒนาคณะต่อไป

DSC_6620 DSC_6622 DSC_6634