ประกาศให้นักศึกษาชั้นปี 2 (ตามรายชื่อแนบท้าย) เข้าร่วมโครงการฯ

รายชื่อนักศึกษาเข้าร่วมโครงการพัฒนาศึกยภาพนักศึกษา

กำหนดการโครงการ

ประกาศรายชื่อ-01