ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปี 2 ปีการศึกษา 2559

วันที่ 30 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ดำเนินการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประดิษฐ์มนูธรรม 1 เพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบการจัดการศึกษาของคณะที่เป็นไปตามมาตรฐานทางวิชาชีพกฎหมาย โครงสร้างหลักสูตรตลอดระยะเวลาการศึกษา รวมถึงนโยบายด้านการศึกษาที่มุ่งหวังให้นักศึกษาของคณะสามารถสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรและเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์อันเป็นเป้าหมายหลักร่วมกันของทางคณะกับผู้ปกครองของนักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ปกครองนักศึกษาซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างพลังใจกระตุ้นให้นักศึกษามุ่งมั่นตั้งใจในการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยนี้ได้อย่างสมบูรณ์
หลังจากนั้นมีการแบ่งกลุ่มผู้ปกครองเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาเพื่อสร้างความใจอันอันดีและเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษากับผู้ปกครองเพื่อช่วยส่งเสริมให้นักศึกษามุ่งมั่น ตั้งใจจนสำเร็จการศึกษา

 

DSC_0031 DSC_0072 DSC_0084 DSC_0124 DSC_0131 DSC_0142 DSC_0151 DSC_0171 DSC_0181 DSC_0186 DSC_0195