งานวิชาการประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคการศึกษา 2559

วันที่ 22 กรกฎาคม 2559 เวลา 15.00 น. กลุ่มงานบริการวิชาการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการศึกษาและบริการวิชาการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาก่อนเปิดการศึกษา ในภาคต้น ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี

13833241_1249927235017434_2108799622_o 13839858_1249927335017424_1629368468_o