คณะนิติศาสตร์ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์

วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมด้วยท่านอาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตังหวัดกาฬสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ 2559” และร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้โครงการ “ยุติธรรมสันติสุขใต้ร่มพระบารมี” ณ โรงแรมชาร์-ลอง บูทริค อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

การลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กับ ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายใต้โครงการ “ยุติธรรมสันติสุขใต้ร่มพระบารมี”  เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (84 พรรษา) โดยทั้งสองหน่วยงานมีความร่วมมือดังนี้

1.สร้างเสริมให้ประชาชนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

2.คุ้มครองสิทธิเสรีภาพรักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีงามของประชาชน

3.ผดุงความยุติธรรมแก่ประชาชนด้วยหลักนิติรัฐ นิติธรรม และธรรมาภิบาล

4.ให้บริการและอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด ต่อเนื่อง เป็นธรรม และเสมอภาคเท่าเทียมกัน

5.สร้างความรักสามัคคีและความปรองดองสมานฉันท์ด้วยกระบวนการยุติธรรมทางเลือกแบบสันติวิธี ในการระงับข้อพิพาท อาทิ การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การสมานฉันท์และสันติวิธี

6.เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย ศีลธรรม และวัฒนธรรมประเพณีไทย ให้แก่ประชาชน

7.ศึกษาวิจัยพัฒนาระบบกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้เป็นสากลภายใต้หลักนิติธรรม

8.สนับสนุนให้ประชาชนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งในครอบครัว เกิดความมั่นคงปกติสุข ยั่งยืนภายใต้ร่มพระบารมีสืบไป

13432243_1105766259502640_8709434784552898571_n 13494832_1105766266169306_7924565827863350848_n 13495047_1105766362835963_7616604341482635257_n 13507199_1105766306169302_4574000468446060821_n 13512118_1105766299502636_2719045358819785929_n 13533020_1105767049502561_6696373396363630963_n 13537596_1105766226169310_7672076872279922613_n