รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษฯร่วมเปิดนิทรรศการเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันจันทร์ที่ 13 มิ.ย. 2559 เวลา 10.00 -11.30 น. อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ ร่วมเปิดงานนิทรรศการภายใต้หัวข้อ “เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน” Sustainable Development Goals” ณ บริเวณห้องโถงทางเข้าชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย Mr.Michael Bak, Advisor to the UN Resident Coordinator ผู้แทนจากสำนักงานประสานงานองคการสหประชาชาติในประเทศไทย (The Office of the United Nations Resident Coordinator in Thailand) เป็นผู้เปิดนิทรรศการดังกล่าว

13441528_983442208440522_2093295204_o