ตามที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง ได้ประกาศกำหนดวันออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญในวันอาทิตย์ที่ 7 สิงหาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.00-16.00 น. นั้น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น ได้มีประกาศกำหนดให้ สนามศาลากลางจังหวัดขอนแก่น เป็นสถานที่ออกเสียงนอกเขตจังหวัดเพียงแห่งเดียวของจังหวัดขอนแก่น
สำหรับนักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ประสงค์จะออกเสียงนอกเขตจังหวัดที่ระบุในทะเบียนบ้านนั้น ต้องแจ้งความจำนงแก่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อลงทะเบียนขอใช้สิทธินอกเขตจังหวัดที่ระบุในทะเบียนบ้านก่อนจึงจะมีสิทธิลงคะแนนเสียงนอกเขตจังหวัด
ทั้งนี้ นักศึกษาและบุคลากรที่มีสิทธิออกเสียงแต่อยู่นอกเขตออกเสียงที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตออกเสียงเป็นเวลาน้อยกว่า 90 วัน ( เข้ามาอยู่หลังวันที่ 10 พฤษภาคม 2559) สามารถออกเสียงได้โดยต้องลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด ซึ่งช่องทางการยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิออกเสียงนอกเขตจังหวัด สามารถยื่นคำขอได้ 3 ช่องทาง คือ
1.ยื่นด้วยตนเอง กรุงเทพมหานคร ยื่นคำขอได้ที่สำนักงานเขต ต่างจังหวัดยื่นคำขอที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 7 กรกฎาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ ทั้งนี้สามารถยื่นคำขอเป็นกลุ่มได้ โดยการมอบหมายผู้มีสิทธิอื่นยื่นแทน
2.ยื่นทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
3.ยื่นผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://election.dopa.go.th  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 มิถุนายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง (โดยระบบจะปิดอัตโนมัติในเวลา 24 นาฬิกา ของวันที่ 30 มิถุนายน 2559)

สามารถอ่านร่างรัฐธรรมนูญได้ที่ http://www.ect.go.th/th/?page_id=8583