คณะนิติศาสตร์ฯร่วมสำนักงานคณะกรรมการสิทธิฯ ตั้งศูนย์ประสานงานด้านสิทธิมนุษยชน

วันศุกร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ประชุมเตรียมความพร้อมจัดตั้งศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในระดับภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีข้อสรุปการประชุมดังนี้
๑. สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจะดำเนินการแต่งตั้งให้คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเป็นทางการ
๒. กำหนดขอบเขตงาน TOR ของความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน ดังนี้
๒.๑ ภารกิจด้านการศึกษาและวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน
(๑) ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชน
(๒) การรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนและมนุษยธรรม
(๓) การจัดเวทีสาธารณะ/เวทีวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน
(๔) การจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนประจำปี (ระดับภูมิภาค)
๒.๒ ภารกิจด้านประสานงานสิทธิมนุษยชน
(๑) งานบริการประชาชนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชน
(๒) งานรับเรื่องราวร้องเรียนด้านสิทธิมนุษยชน
(๓) งานตรวจสอบข้อเท็จจริงในระดับพื้นที่
(๔) งานสนับสนุนกิจการของกสม.
๓. การดำเนินงานของศูนย์คาดว่าจะเปิดในเดือนกันยายน ๒๕๕๙
๔.เรื่องอื่น
การพัฒนาหลักสูตรร่วมผลิตระหว่างคณะนิติศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ
ษยชนแห่งชาติ

13064662_1075996929146240_1910911412673807423_o 13221401_1075996935812906_5708035595946468789_o