การขอรับกิตติบัตรนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น

รับสมัครนักศึกษาเพื่อพิจารณาเข้ารับกิตติบัตรแก่นักศึกษาที่ปฏิบัติงานกิจกรรมเสริมหลักสูตรดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 โดยให้ดาวน์โหลดใบสมัคร กรอกข้อมูลและนำส่ง งานพัฒนานักศึกษา ภายในวันที่ 29 เมษายน 2559 ก่อนเวลา 12.00 น.

คุณสมบัติ

  1. มีความประพฤติ มีคุณธรรม จริยธรรม ไม่เคยถูกตัดคะแนนความประพฤติ
  2. เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างชื่อเสียงให้แก่คณะหรือมหาวิทยาลัย
  3. สนับสนุนกิจกรรมของคณะหรือมหาวิทยาลัย
  4. มีผลงาน ความสามารถ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมในสาขาใดสาขาหนึ่ง
  5. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.50

ดาวน์โหลดใบสมัคร  แบบขอรับกิตติบัตร