ประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ ๔๘๕/๒๕๕๙) เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ ๔๘๕/๒๕๕๙ เรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป สำนักวิชาศึกษาทั่วไป ลงวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ และกำหนดให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา

๒๕๕๘ ดังรายละเอียดตามประกาศนี้

ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป - 1 ประกาศฯ แนวปฏิบัติในการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป - 2 ขั้นตอนการจัดสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป คำร้องขอสอบชดเชยรายวิชาศึกษาทั่วไป