อบรมเชิงปฏิบัติการสายสนับสนุนวิชาการ “เปลี่ยนเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า”

วันที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.00-16.00 น. คณะนิติศาสตร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในหัวข้อ”เปลี่ยนเพื่อวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่า” (Change today for A Better Tomorrow) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ พัฒนาแนวคิด วิธีการทำงาน ของบุคลากรคณะนิติศาสตร์ ให้รู้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง
การเรียนรู้ พัฒนา ฝึกฝน ทักษะทั้งด้านแนวคิด และวิธีทำงาน จึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อบุคลากรทุกคนเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างราบรื่นรวดเร็ว สร้างความสุขในการทำงาน มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน (accountability) เกิดการถ่ายทอดข้อมูล ข่าวสาร องค์ความรู้ และเกิดความคิดสร้างสรรค์ (innovation) จนกลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (learning organization) เป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ (organization effectiveness)

12068466_1040357852710148_4339938230093953704_o 12888604_1040357872710146_6050823545546770074_o 12890957_1040357799376820_765330653742549887_o 12891771_1040357792710154_2692723043077262933_o