สำนักหอสมุดให้ความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูล (Information Literacy)

DSC_0031    DSC_0003    DSC_0012

 

DSC_0015    DSC_0020    DSC_0023

 

DSC_0033    DSC_0039    DSC_0048

 

DSC_0058

 

 

         วันที่ 14 ม.ค.59 ณ ห้องปฎิบัติการทางกฏหมาย คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักหอสมุดได้จัดอบรมเชิงปฎิบัติการโครงการพัฒนาทักษะและศักยภาพของคณาจารย์และบุคลากรของคณะนิติศาสตร์ ในการใช้เทคโยโลยีสารสนเทศและการเข้าถึงข้อมูล (Information Literacy) ประจำปีงบปนะมาณ 2559 ขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ สำหรับการศึกษาค้นคว้าและวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้โครงการจัดอบรมดังกล่าวได้จัดให้มีการบรรยาย สาธิต และฝึกปฎิบัติโดยมีหลักสูตร ดังนี้

  • หลักสูตรที่ 1 การเลือกวารสารเพื่อตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการโดยใช้ฐานข้อมูล Scopus/SciDirect /Wos/JCR
  • หลักสูตรที่ 2 การสืบค้นฐานข้อมูล Web of Science
  • หลักสูตรที่ 3 Scopus ; The Database for Research and publications Development
  • หลักสูตรที่ 4 การสืบค้นสารสนเทศ KKU Library ด้วย One Search
  • หลักสูตรที่ 5 How to seek information on the library Web OPEC
  • หลักสูตรที่ 6 การใช้โปรแกรม Turnitin เพื่อตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกผลงานวิชาการ (Plagiarism)
  • หลักสูตรที่ 7 Managing Cications Using Zotero
  • หลักสูตรที่ 8 Managing Cications Using Mendeley

       ทั้งนี้การอบรมได้รับการตอบรับจากคณาจารย์และบุคลากรเป็นอย่างดีและทางคณะนิติศาสตร์เพื่อเป็นการขอบคุณท่านวิทยากรได้มอบภาพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เป็นที่ระลึก

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์