คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการจัด โครงการ “Happy Workplace” และจัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตงาน

เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ คณะนิติศาสตร์ได้ดำเนินการจัด โครงการ “Happy Workplace” เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับบุคลากร ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวคณะได้จัดสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตงาน  โดยการมอบทุนในการสนับสนุนเงินทุนสวัสดิการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตงานให้แก่บุคลากร ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อช่วยเหลือแก่บุคลากรที่มีภาระทางครอบครัวกรณีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ และกรณีบุตรที่ต้องเลี้ยงดูบิดามารดาที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป

DSC_0539DSC_0643DSC_0633DSC_0570DSC_0855DSC_0716DSC_0710DSC_0481DSC_0684DSC_030775519DSC_0176DSC_0186DSC_0182