Happy Workplace ภาพกิจกรรมปีใหม่คณะนิติศาสตร์ ประจำปี 2559

75508    75518    75519

 

DSC_0021    DSC_0070    DSC_0120

 

DSC_0173    DSC_0176    DSC_0182

 

DSC_0186    DSC_0216    DSC_0217

 

DSC_0218    DSC_0241    DSC_0255

 

DSC_0256    DSC_0287    DSC_0307

 

DSC_0356    DSC_0358    DSC_0360

 

DSC_0363    DSC_0375    DSC_0383

 

DSC_0392    DSC_0476    DSC_0481

 

DSC_0485    DSC_0526    DSC_0539

 

DSC_0570    DSC_0633    DSC_0646

 

DSC_0650    DSC_0653    DSC_0656

 

DSC_0684    DSC_0710    DSC_0716

 

DSC_0752    DSC_0775    DSC_0855

 

       วันที่ 8 ม.ค.59 ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัดโครงการ “Happy Workplace” งานปีใหม่ตณะนิติศาสตร์ ปี 59 เพื่อเป็นการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นกับบุคลากร สร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่สำหรับบุคลากร

          องค์กรที่ประสบความสำเร็จต้องมาจากการที่บุคลากรที่มีความสุขกับการทำงาน การสร้างองค์กรแห่งความสุขด้วยการบริหารตนเอง (Happy Workplace) จึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จขององค์กร เมื่อ “คน” ในองค์กรมีความสุข สนุกกับสิ่งที่ตนเองทำย่อมส่งผลต่อการปฏิบัติงาน การสร้างความสุขในการทำงานสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตนเอง เช่น การกล่าวคำขอบคุณอย่างจริงใจ ต้องมีความไว้วางใจ มีเพื่อนร่วมงานที่ดี มีเจ้านายที่ดี และมีองค์กรมีวัฒนธรรมการทำงานที่ดี เป็นต้น การปรับเปลี่ยนทัศนคติจึงเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยเสริมสร้างความสุขในการทำงาน ช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้า และพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานให้ได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่งในระยะยาว  ทั้งนี้ สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การส่งเสริมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท้องถิ่น ตลอดจนค่านิยมอันดีงาม

            ในโอกาสนี้คณะนิติศาสตร์จึงได้กำหนดจัดโครงการ “Happy Workplace”  ในวันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559  ขึ้น เพื่อเป็นการสร้างความผาสุขในองค์กร และเพื่อการเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีให้เกิดขึ้นกับบุคลากรคณะนิติศาสตร์ต่อไป

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์