โครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 4

วันที่ 9 มกราคม 2559 สโมสรนักศึกษา โดยชุมนุมนิติศาสตร์สู่ชุมชน กำหนดจัดโครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ระว่างวันที่ 9 – 15 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านผาหวาย ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย ซึ่งกิจรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกห้องเรียนให้นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ในการเรียนรู้วิถีชุม ศึกษาประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องทางข้อกฎหมายจากบุคคลที่ประสบปัญหา ตลอดจนการสร้างสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียน นั้น

_MG_9058 _MG_9065 _MG_9067 _MG_9072 _MG_9076

เวลา 12.00 น. นายพงศกร   สุวรรณปาน ประธานโครงการได้กล่าวรายงานต่อประธานถึงวัตถุประสงค์และรูปแบบกิจกรรม ซึ่งนางสาวรวดี   สุทธิศาสตร์ อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์กล่าวเปิดโครงการ

_MG_9090 _MG_9099

ในการนี้ ได้รับการต้อนรับจากคณะครูโรงเรียนบ้านผาหวาย อย่างอบอุ่น

_MG_9105 _MG_9111

ภาพ / ข่าว : อนุชิต   ปัสสาสุ