กิจกรรมปฐมนิเทศค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 4

วันที่ 8 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. นายพงศกร สุวรรณปาน ประธานโครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 จัดกิจกรรมปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาที่จะเข้าร่วมโครงการค่ายนิติศาสตร์สู่ชุมชน ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 9 – 15 มกราคม 2559 ณ โรงเรียนบ้านผาหวาย จังหวัดเลย ซึ่งกิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ และอาจารย์สุรสีห์ โกศลนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิคณะนิติศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และข้อแนะนำ ตลอดจนการปฏิบัติตัวในการเข้าค่าย โดยการจัดโครงการดังกล่าว มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการกว่า 100 คน 

ภาพ/ข่าว : อนุชิต ปัสสาสุ