โรงเรียนเมทนีดลศึกษาดูงานคณะนิติศาสตร์และเยี่ยมชมคณะต่างๆภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น

DSC_0008    DSC_0033    DSC_0058

 

DSC_0063    S__5873692    DSC_0082

 

DSC_0068    DSC_0175    DSC_0184

 

DSC_0199    DSC_0218    DSC_0252

 

DSC_0264    DSC_0285    DSC_0293

 

DSC_0334    DSC_0342    DSC_0343

 

DSC_0353    DSC_0366    DSC_0367

 

DSC_0438    DSC_0447

 

            วันที่ 6 ม.ค.59 ที่ผ่านมา โรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่นโดยคุณอรทัย สันติเมทนีดล ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล ได้นำน้องๆนักเรียนเข้าศึกษาดูงานที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยได้รับการต้อนรับจากผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ประจำคณะให้การต้อนรับ พร้อมกันนี้นักเรียนได้เข้ากราบนมัสการสักการะพระเกศาและผงพุทธคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ที่ทรงประทานพุทธพจน์ประจำคณะนิติศาสตร์ “ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก” จากนั้นได้รับชมศาลจำลอง ณ ห้องปฏิบัติการทางกฏหมาย เยี่ยมชมกิจการและแนะนำอาชีพนักกฎหมาย โดยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์เป็นวิทยากรพร้อมอาจารย์ประจำคณะบรรยายให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียน

            เวลา 11.00 น. คณะนักเรียนโรงเรียนเมทนีดล เดินทางไปวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นเพื่อเยี่ยมชมกิจการของวิทยาลัยและแนะนำอาชีพนักบริหารรัฐกิจ โดย รศ.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ คณบดีวิทยาลัยปกครองท้องถิ่นและเยี่ยมชมห้องสื่อการเรียนรู้

       เวลา 13.00 น.  คณะนักเรียนเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ จากนั้นได้เข้ารับฟังบรรยายในหัวข้อ “วิทย์น่ารู้กับพืชผักสมุนไพรไทยที่เป็นประโยชน์กับมนุษย์” โดย ศาสตราจารย์อรุณรัตน์ ฉวีราช ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จากนั้นคณะนักเรียนถ่ายภาพหมู่พร้อมรับมอบของที่ระลึกและเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

ภาพ / ข่าว งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์