นิติฯ มข.จัดสัมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ.3 และ 5 ตามกรอบ TQF “

DSC_0001    DSC_0003    DSC_0004

 

DSC_0005    DSC_0006    DSC_0007

 

DSC_0009    DSC_0012    DSC_0018

 

 

          วันที่ 28 ธันวาคม 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ. 3 และ มคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพ ประจำปีการศึกษา 2559” เพื่อให้บุคลากรที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้รับความรู้และเกิดความเข้าใจเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ได้ทราบและสามารถจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดให้สถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงรายละเอียดของหลักสูตร ซึ่งสถาบันอุดมศึกษาจะต้องจัดทำรายละเอียดหลักสูตร (มคอ.2) รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) รายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) รายงานผลการดำเนินการของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.6) และรายงานผลการดำเนินการของหลักสูตร (มคอ.7) ให้ชัดเจน โดยครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ในรูปแบบใหม่ตามที่คณะกรรมการอุดมศึกษากำหนด และด้วยหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ เป็นหลักสูตรนิติศาสตร์มิติใหม่ที่มีนิติเอกลักษณ์ คือ มุ่งสร้างองค์ความรู้ด้านนิติศาสตร์โดยเน้นบูรณาการความรู้เข้ากับศาสตร์แขนงอื่นที่มีความสัมพันธ์กัน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งคุณวุฒิและสามารถตระหนักถึงความสามารถของการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีจริยธรรมแห่งวิชาชีพพื้นฐาน ตลอดจนเคารพแลสำนึกในสิทธิมนุษยชนเป็นหลักใหญ่

       ดังนั้น จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงได้ตระหนักถึงความจำเป็นที่จะต้องมีการชี้แจงข้อมูลและรายละเอียดของรายวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร เป็นข้อมูลในการรับรองหลักสูตรจากผู้ประเมินภายนอก การจัดทำรายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (มคอ.5) จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรสายวิชาการ (คณาจารย์) และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนควรรับทราบและทำความเข้าใจให้ถ่องแท้ งานส่งเสริมวิชาการและวิจัยจึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ มคอ.3 และ มคอ.5 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ” ขึ้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายต่อไป

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์