การโอนหน่วยกิจกรรม ประจำปี 2558

นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ย้ายคณะ หรือสอบเข้าใหม่ สามารถติดต่อขอเทียบโอนหน่วยกิจกรรมได้ภายในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2558 นับจากวันที่เข้าศึกษา “หากพ้นกำหนดถือว่าไม่ประสงค์โอนหน่วยกิจกรรม” โดยสามารถติดต่อได้ที่งานระเบียนกิจกรรม กองกิจการนักศึกษา โทร 0 4320 2356 หรือ E-mail : ilpkku@gmail.com

12388136_918818861486588_1398915591_n