ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2558

วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 น. คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดยผศ.วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2558 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น