พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าแห่งประเทศไทย

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย กำหนดมอบทุนการศึกษา แก่นักเรียน นักศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งมีผู้เข้ารับทุนจำนวนทั้งสิ้น 207 ทุน โดยประธานมูนิธิโตโยต้าประเทศไทย พร้อมคณะกรรมการได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาด้วยตนเอง 

ในการนี้ นายดุลยวัต กล่ำภากรณ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ชั้นปีที่ 1 เข้ารับมอบทุนการศึกษาดังกล่าวข้างต้นมูลค่าทุนการศึกษาปีละ 20,000 บาท ซึ่งเป็นเงินทุนให้ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา