เสนอชื่อนักศึกษาเพื่อสมัครรับทุนหอการค้าญี่ปุ่น – กรุงเทพฯ ประจำปีการศึกษา 2558

ปชส.ทุนเชี่ยวชาญเฉพาะ_Page_1    ปชส.ทุนเชี่ยวชาญเฉพาะ_Page_2    ปชส.ทุนเชี่ยวชาญเฉพาะ_Page_3

 

 

ปชส.ทุนเชี่ยวชาญเฉพาะ_Page_4    ปชส.ทุนเชี่ยวชาญเฉพาะ_Page_5    ปชส.ทุนเชี่ยวชาญเฉพาะ_Page_6

 

 

 

 

ประชาสัมพันธ์น้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ผู้ที่สนใจ โดยเฉพาะหลักสูตรเชี่ยวชาญเฉพาะ กลุ่มการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในอนุลุ่มน้ำโขง ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของประกาศ  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาได้รับแจ้งว่า หอการค้าญี่ปุ่นในกรุงเทพฯ (Japanese Chamber of Commerce, Bangkok – JCC) มีความประสงค์จะสนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่กำลังศึกษาอยู่ใน ชั้นปีที่ 1ทั้งระดับปริญญาโท สาขาด้านสิ่งแวดล้อม จำนวนทุนละ 50,000 บาทต่อปี จำนวน1 ทุน และระดับปริญญาตรี (ไม่จำกัดสาขา) จำนวนทุนละ 40,000 บาทต่อปี จำนวน 4 ทุน (โดยแบ่งจ่ายปีการศึกษาละ 2 ครั้ง) โดยการสนับสนุนต่อเนื่องจนจบการศึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการประเมินคุณสมบัติและผลการศึกษาของผู้ที่รับทุน ซึ่งจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยแต่ละภาคการศึกษา คือ 3.00 ขึ้นไปสำหรับปริญญาโท และ 2.75 ขึ้นไปสำหรับปริญญาตรี ผู้ที่สนใจสามารถรายละเอียดทุนดังกล่าว ตามเอกสารที่แนบมา

 

ภาพ/ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์