ทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้ารับทุนการศึกษา มูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล คุณสมบัติ ดังนี้

1. เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น

2. ฐานะยากจน

3. มีผลการเรียนเฉลี่ยตั้งแต่ 1.5 ขึ้นไป

4. มีความประพฤติเรียบร้อย ขยันหมั่นเพียนร มีระเบียบวินัย และจริยธรรม

5. ไม่อยู่ระหว่างรับทุนการศึกษาอื่น

6. ไม่ได้กู้ยืมงเนกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

นักศึกษาสามารถส่งใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 15 มกราคม 2559 ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ http://www.tiscofoundation.org หรือ ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ 151104 ใบสมัครทุนทิสโก้ 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานพัฒนานักศึกษา โทร. 09 5653 4035