กิจกรรมสาธิตการขายทอดตลาด

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558 เวลา 13.00 น. นางสาวกัญญารัตน์ โคตรภูเขียว อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมการสาธิตการขายทอดตลาด ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชา 777 213 เอกเทศสัญญา 1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เห็นถึงบรรยากาศการขายทอดตลาด ตลอดจนการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินการบังคับคดีของเจ้าพนักงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายเฉลิมชัย บัวจันอัด ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น และคณะ เป็นวิทยากร

IMG_2633.JPG IMG_2618.JPG IMG_2626.JPG IMG_2641.JPG IMG_2639.JPG IMG_2643.JPG IMG_2647.JPG