การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2557

DSC_0028    DSC_0026

DSC_0104    DSC_0135

DSC_0165    DSC_0101

DSC_0133    DSC_0033

DSC_0053

 

 

วันที่ 20 ตุลาคม 2558 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ

ประจำปีการศึกษา 2557 โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ พร้อมผู้บริหารคณะ เจ้าหน้าที่

และบุคลากรประจำคณะเข้ารับฟังอย่างพร้อมเพรียง โดยการตรวจประเมินคณะนิติศาสตร์เป็นไปอย่างราบรื่น และเป็นการพัฒนา

อย่างก้าวกระโดดของคณะนิติศาสตร์ ในฐานะที่เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายแห่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นยินดีที่จะแก้ไขปรับปรุงเพื่อ

ที่จะเป็นโรงเรียนสอนกฏหมายแห่งภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและระดับประเทศต่อไป

 

 

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์