การให้ทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่1/2559

001_Page_1

 

001_Page_2

 

001_Page_3

 

001_Page_4

 

001_Page_5

 

001_Page_7

 

001_Page_8

 

001_Page_9

 

ประชาสัมพันธ์การให้ทุนนำเสนอผลงานวิจัย ฯ ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่1/2559ฝ่ายวิจัยและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยกองบริหารงานวิจัย จะให้การสนับสนุนทุนเพื่อเข้าร่วมการนำเสนอผลงานวิจัย ผลงานทางวิชาการ การแสดงผลงานทางศิลปะ การออกแบบสถาปัตยกรรม นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ประจำงวดที่ 1/2559 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายผู้สอนหรือสายสนับสนุนสังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีโอกาสเข้าร่วมและมีประสบการณ์ในการเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติ ณ สถาบันหรือหน่วยงานในต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย ซึ่งในงวดที่ 1/2559 จะพิจารณาให้แก่ผู้ขอรับทุนที่เดินทางไปเสนอผลงานในการประชุมวิชาการนานาชาติในต่างประเทศ ช่วงระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2558 สำหรับผู้ที่สนใจโปรดจัดส่งแบบรับทุนพร้อมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ตามที่ระบุไว้ในประกาศข้างต้นเพื่อประกอบการพิจารณา มายังกองบริหารงานวิจัย สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 สอบถามข้อมูลที่ น.ส.พัชรินทร์ พิทักษ์เขื่อนขันธ์ กองบริหารงานวิจัย โทร.42131, 080-7489339

 

ภาพ / ข่าว : งานประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์