โครงการ Walk Rally & Team Building V.1

 

 

S__3309739    S__3309737    S__3309734

 

S__3309736     S__3309731     S__3309730

 

S__3309729     S__3309725     S__3309723

 

S__3309718     S__3309716      S__3309715

 

        วันที่ 11 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 ค่ายศรีพัชรินทร คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับสถาบันวันที่ฉันตื่น ได้จัดกิจกรรมสำหรับน้องๆนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเสริมทักษะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษากฎหมายเละทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จในมหาวิทยาลัย โดยในพิธีได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวเปิด พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ อาจารย์ประเสริฐ เขียนนิลศิริ อาจารย์พงศ์จรัส รวยร่ำอาจารย์สุรสีห์  โกศลนาวิน ที่ปรึกษาคณะนิติศาสตร์ พันเอกกิตติพงศ์ พุทธิมณี ผู้บังคับการศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 พร้อมคณาจารย์ เจ้าหน้าประจำคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

       ในการนี้อาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ กล่าววัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมของโครงการครั้งนี้ว่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นโรงเรียนสอนกฎหมายที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ มีความพร้อมในการประกอบวิชาชีพทางกฎหมายกอปรด้วยคุณธรรม จริยธรรม ได้ร่วมกับ สถาบันวันที่ฉันตื่น (ADI : Awakening Days Institute) จึงได้จัดทำโครงการทักษะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษากฎหมาย “กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally & Team Building ทักษะชีวิตเพื่อความสำเร็จในมหาวิทยาลัย” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ตนเองผ่านการทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาต่าง ๆ และเรียนรู้เกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข รู้จักการเสียสละ ทุ่มเทเพื่อส่วนรวม พัฒนาความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ และใช้ชีวิตนักศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

(1) เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ เข้าใจและยอมรับเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองในฐานะนักศึกษากฎหมาย

(2) เพื่อเรียนรู้ทักษะที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น

(3) รู้จักการเสียสละและทุ่มเทเพื่อส่วนรวม

(4) พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะอย่างเหมาะสม

การดำเนินโครงการทักษะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษากฎหมาย ได้ดำเนินงานตั้งวันที่ 11 – 20 กันยายน 2558 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23 มีจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 948 คน แบ่งออกเป็น 5 รุ่น ดังนี้

1.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 1  11 – 12 กันยายน 2558  จำนวน 143 คน

2.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 2 13 – 14 กันยายน 2558   จำนวน 210 คน

3.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 3 15 – 16 กันยายน 2558  จำนวน 198 คน

4.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 4 17 – 18 กันยายน 2558   จำนวน 198คน

5.นักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นที่ 5 19 – 20 กันยายน 2558    จำนวน 199 คน

        ด้านรองศาสตราจารย์เพียรศักดิ์ ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์  กล่าวว่ากระผมมีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพิธีการเปิดโครงการทักษะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษากฎหมาย (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally & Team Buildingในวันนี้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยนับเป็นช่วงชีวิตหนึ่งที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้การใช้ชีวิตในอีกด้านหนึ่ง

 ซึ่งมีความเป็นอิสระทั้งด้านเวลา การแสดงความคิดเห็น การร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  เป็นโอกาสสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่วัยการทำงานในอนาคต ซึ่งทำให้นักศึกษาต้องเรียนรู้ในการปรับตัวเพื่อรองรับกับการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่ซึ่งแตกต่างจากการเรียนในโรงเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั้น ส่วนหนึ่งมาจากลักษณะชีวิตส่วนตัวของนักศึกษาว่า จะเอื้อต่อการประสบความสำเร็จมากเพียงใด

      การเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีนั้นมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้นักศึกษามีความรู้แตกฉานลึกซึ้งในสาขาวิชาที่เรียน ดังนั้นจึงมีทั้งการกำหนดเวลาเรียนในห้องเรียนและการทำกิจกรรมต่าง ๆ เปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้เวลาที่เหลือในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง นอกจากนี้วิธีการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้วยังส่งเสริมหลักการการจัดการศึกษา โดยมีกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ทางคณะได้จัดให้นักศึกษาเพื่อได้เรียนรู้นอกห้องเรียน พัฒนาทักษะโดยการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตัวเอง รักการเรียนรู้ส่วนตัว กระตือรือร้นและขวนขวายในการเรียนรู้เสมอ และเปิดใจยอมรับฟังแลกเปลี่ยนความคิดกับผู้อื่น นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความรู้ได้

          ในหลายครอบครัวเมื่อลูกเป็นนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาแล้วพ่อแม่ก็จะยอมให้ลูกได้ดูแลรับผิดชอบตนเองมากขึ้น มีอิสระในการคิดและตัดสินใจเรื่องต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งหากนักศึกษาสามารถจัดการตนเองได้อย่างดีนั้นจะช่วยให้ตนเองเป็นผู้ใหญ่มากขึ้น ในทางกลับกัน หากนักศึกษาใช้ชีวิตที่อิสระมากขึ้นแต่ขาดการยั้งคิด ขาดความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและพ่อแม่ผู้ปกครอง จะทำให้เสี่ยงต่อการเดินในทางที่ผิด เสียเวลาในช่วงชีวิตหนึ่งไปโดยไม่สามารถเรียกกลับคืนมาได้อีก บางเส้นทางอาจส่งผลเป็นอันตรายต่ออนาคตอย่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ ดังนั้นนักศึกษาจึงควรเตือนตัวเองเสมอว่าสิ่งต่าง ๆ ที่ทำจะส่งผลต่ออนาคตระยะยาวของนักศึกษาเอง รวมถึงส่งผลต่อพ่อแม่ผู้ปกครองไม่มากก็น้อย ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยนั้นนักศึกษาจึงต้องมีสติและมีความรับผิดชอบต่อตนเองอย่างมาก ไม่ทำตามความคึกคะนองโดยไม่มองถึงผลที่จะตามมาในการกระทำนั้น ๆ ตลอดจนต้องเรียนรู้ที่จะคบเพื่อนที่ดี ชักชวนกันทำสิ่งที่ดี และเรียนรู้ที่จะปรึกษาอาจารย์ในปัญหาที่เผชิญอยู่ เพื่อขอคำแนะนำและความช่วยเหลืออย่างถูกวิธี

          การเรียนในระดับอุดมศึกษาเป็นการก่อร่างสร้างนิสัยความรับผิดชอบส่วนตัวแก่นักศึกษา เพราะรูปแบบการเรียนการสอน ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ต่างเน้นให้นักศึกษาถูกฝึกฝนให้รับผิดชอบในหน้าที่ของตนอย่างเต็มที่ โดยต้องจัดระบบ วางตารางเวลาในการเรียน การอ่านหนังสือ การทำรายงาน การค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อลงลึกในรายละเอียดที่เราสนใจในแต่ละวิชา  และนอกจากจัดเวลาสำหรับการเรียนแล้ว  ยังต้องแบ่งเวลาสำหรับการทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ในมหาวิทยาลัย  และแบ่งเวลาสำหรับครอบครัวด้วย  แต่ที่สำคัญที่สุด คือ ต้องควบคุมตนเองให้สามารถทำตามแผนที่ได้ตั้งเป้าไว้ด้วย

          เป็นโอกาสที่ดีที่นักศึกษาของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เข้ามาฝึกฝน อบรมในโครงการทักษะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษากฎหมาย (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally & Team Building) เพราะความสำเร็จมิได้ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถเพียงอย่างเดียว  แต่สิ่งสำคัญกว่าที่ช่วยพัฒนาชีวิตเราอย่างถาวร คือ ลักษณะชีวิตที่ดี ฉะนั้นหากนักศึกษาอยากก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นคง ก็ต้องรู้จักปรับตัวทั้งในด้านความคิด สติปัญญา และลักษณะนิสัยที่ดี  ซึ่งนักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการทำกิจกรรมใน ๒ วัน ๑ คืน และหวังว่าแนวทางที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะมีส่วนช่วยกระตุ้นให้นักศึกษาพัฒนาตนเองไปสู่ความสำเร็จได้อีกทางหนึ่ง

         กระผมขอขอบคุณคณะผู้จัดโครงการฯ ทีมวิทยากรจากสถาบันวันที่ฉันตื่น ที่ได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการอันเป็นประโยชน์นี้ขึ้น และขอขอบพระคุณท่านพันเอกกิตติพงศ์ พุฒิมณี ผู้บังคับการศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ที่ได้เอื้อเฟื้อ อำนวยความสะดวกในด้านสถานที่การจัดฝึกอบรมในครั้งนี้ บัดนี้ ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดโครงการทักษะเตรียมความพร้อมสู่การศึกษากฎหมาย (กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ Walk Rally & Team Building ) และขออวยพรให้การดำเนินกิจกรรมบรรลุตามวัตถุปะสงค์ทุกประการ

 

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์