การประชุมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์

วันที่ 21 สิงหาคม 2558 เวลา 17.00 น. ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ ร่วมประชุมหารือเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่าคณะนิติศาสตร์