ผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2558

งานวินัยนักศึกษา กองกิจการนักศึกษา เปิดรับการผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2558  ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2558  โดยรับบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ. 2538 และไม่ได้เรียน รด.

2. นักศึกษาที่เคยผ่อนผันฯ มาแล้วจากสถาบันอื่น และ/หรือ สอบเข้าเรียนที่ มข.ใหม่

3. นักศึกษาชายที่ไม่เคยดำเนินการผ่อนผันฯ อายุระหว่าง 20 – 26 ปี (เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2533 – 2538)

 เอกสารประกอบการผ่อนผันฯ

1. สำเนาหนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน (แบบ สด.9)         จำนวน 1 ฉบับ

2. สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35)    จำนวน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน (ฉบับปัจจุบัน)                                 จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                       จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา                                        จำนวน 1 ฉบับ

6. หนังสือรับรองการเป็นนักศึกษา                                ฉบับจริง 6 ฉบับ

 (ขอได้ที่สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ชั้น 1 อาคารพิมล  กลกิจ)

7. สำเนาหนังสือการเปลี่ยน ชื่อ สกุล (ถ้ามี)                   จำนวน 1 ฉบับ

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติดได้ที่  https://www.kku.ac.th/news/v.php?q=0010108&l=th

หรือโทร. 0-4320-2356 มือถือ 08-7237-4180