วันที่ 2 กิจกรรมร้องเพลงประจำคณะ

เริ่มแล้ว สำหรับวันที่ 2 กิจกรรมร้องเพลงประจำคณะ โดยสโมสรนักศึกษากำหนดจัด 3 วัน คือ วันที่ 17 – 19 สิงหาคม 2558 ซึ่งคณะทำงานตั้งใจจัดกิจกรรมเพื่อให้น้องใหม่ สามารถร้องเพลงประจำคณะได้ เกิดความภาคภูมิใจ ตลอดจนนักศึกษาใหม่ได้แสดงออกถึงพลังของความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน