พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการอบรมเสริมทักษะการพูดฯ รุ่นที่ 1

DSC_0512   DSC_0524

DSC_0536   DSC_0606

DSC_0593   DSC_0621

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2558 ณ ห้องทองใบ ทองเปาด์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษา

ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการเสริมทักษะการพูดและพัฒนาบุคลิกภาพ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558 และถือว่าเป็น

รุ่นที่ 1 ของโครงการนี้ ในวันสุดท้ายนี้คณะวิทยากรได้จัดกิจกรรมโต้วาทีให้กับน้องๆ เนื่องจากได้เล็งเห็นความสำคัญของการพูดและ

การพัฒนาบุคลิกภาพให้เหมาะสมกับการเป็นนักกฎหมาย สามารถปรากฎตัวต่อสาธารณะชน ในพิธีได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตรา

จารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ มาเป็นประธาน พร้อมด้วยอาจารย์สิรยา พั่ววงศ์แพทย์ เล็กประเสริฐ รองคณบดี

ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์ร่วมในพิธี ในนามของคณะนิติศาสตร์ขอแสดงความยินดีกับน้องๆผู้ผ่านการอบรมในครั้งนี้ด้วย

ท้ายนี้ของฝากคำกล่าวที่ว่า “ถ้าท่านลุกขึ้นยืนพูดต่อหน้าฝูงชนไม่ได้ ก็อย่าปรารถนาเป็นผู้นำ”

 

 

ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์คณะนิติศาสตร์