สอบสัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษารุ่นที่ 1เข้าศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาภายใต้โครงการ Entrepreneurial Lawyer

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2563 คณะนิติศาสตร์ ประกอบด้วย อาจารย์นรากร วรรณพงษ์ อาจารย์แทนรัฐ คุณเงิน และอาจารย์ณรงค์วิทย์ มหาศิริกุล คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี ประกอบด้วย รศ.ดร.กฤตพา แสนชัยธร ผศ.ดร.สุกานดา นาคะปักษิณ และ ผศ.ดร.อารีย์ นัยพินิจ ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบ Zoom Meeting เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา การจัดการเรียนการสอนตลอดชีวิต (แบบรายวิชา) ภายใต้หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรม คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี  มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2563

โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) เป็นการจัดการศึกษาระดับ ปริญญาตรีตามโครงสร้างของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิตสาขาวิชานิติศาสตร์ (น.บ.) ที่มีความยืดหยุ่นต่อการ เปลี่ยนแปลง และสร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างมีบูรณาการะหว่างกฎหมายกับบริหารธุรกิจให้แก่นักศึกษา เพื่อผลิตบัณฑิตกฎหมายในศตวรรษที่ 21 ที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ โดยลักษณะเด่นที่สำคัญของโครงการ คือการจัดการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศ โดยเน้นการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชน/ผู้ประกอบการ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี หอการค้าจังหวัดขอนแก่น และบริษัทขอนแก่นพัฒนาเมือง (เคเคทีที) โดยใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) นำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์พร้อมที่จะตอบสนองการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่มุ่งผลลัพธ์ให้นักศึกษาฝึกทักษะที่จำเป็นเพื่อรองรับความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ ในลักษณะ Action Learning และฝึกทักษะ Creative and Design ในการสร้างสรรค์และออกแบบ Start up ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบการเพื่อสังคม เพื่อสร้างนักกฎหมายรุ่นใหม่ที มีทักษะวิชาการและทักษะที่จำเป็นในการขับเคลื่อนประเทศและพัฒนาเมืองขอนแก่นสู่ Thailand 4.0

โครงการฯนี้ถือเป็นการสร้างความก้าวหน้าให้กับนักศึกษาของคณะนิติศาสตร์มีสิทธิเข้าศึกษาต่อและเทียบเท่ารายวิชาในระดับปริญญาโท M.B.A. วิชาเอกการจัดการผู้ประกอบการ พาณิชย์และนวัตกรรมของ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยสามารถสำเร็จการศึกษาได้ภายในระยะเวลา 1 ปี

IMG_4846 IMG_4849 IMG_4852 IMG_4871 IMG_4873 IMG_4882 IMG_4890 IMG_4893 IMG_4901 IMG_4904 IMG_4912 IMG_4915 IMG_4923 IMG_4924 IMG_4926 IMG_4929 IMG_4932 IMG_4942