ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 📣📣
มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์เพื่อคัดกรองเข้าศึกษาในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
การรับนักเรียนโครงการผู้มีศักยภาพสูง
รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2564
ตรวจสอบรายชื่อ https://kku.world/law1-2564

การส่งเอกสารหลักฐานการรายงานตัวผู้มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์คัดกรอง
1. การส่งเอกสาร
(1) ส่งเอกสารมาที่ https://kku.world/948r9

(2) กำหนดส่ง ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม พ.ศ. 2564
(3) รวมเอกสารเป็น 1 ไฟล์ บันทึกไฟล์เป็น pdf. เท่านั้น
2. เอกสารหลักฐาน ประกอบด้วย
(1) สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 แผ่น
(2) สำเนา ใบแสดงผลการศึกษา ปพ.1 (5 ภาคเรียน) (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1 แผ่น
(3) ใบตรวจร่างกาย จำนวน 1 แผ่น
(ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ https://admissions.kku.ac.th
หรือ http://law.kku.ac.th
ผู้ผ่านการคัดเลือกสามารถตรวจร่างกายตามสถานพยาบาล โรงพยาบาลของรัฐ หรือเอกชน โดยใช้แบบฟอร์มตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด เท่านั้น)
136436688_3728211227258117_1402863816002912464_o 136934740_3728211143924792_1794553865199096567_o