LAW KKU HAPPY WORKPLACE

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมาคณะนิติศาสตร์จัดสวัสดิการสำหรับคณาจารย์และบุคลากรในการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ โดยมีทีมบุคลากรทางการแพทย์จากศูนย์บริการทางการแพทย์ชั้นเลิศ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Special Medical Center : SMC) มาให้บริการพร้อมให้คำแนะนำในการดูแลรักษาสุขภาพ

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้เสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ให้ความสำคัญกับ “คนทำงาน ในองค์กร” ที่ถือเป็นบุคคลสำคัญและเป็นกำลังหลักของทั้งครอบครัว องค์กร ชุมชน และสังคม มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กร มีความสุขในการทำงาน ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดกระบวนการทางความคิด ทำให้งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนภาระกิจและบทบาทของคณะในการสร้างบัณฑิตและการบริการวิชาการแก่สังคมต่อไป

IMG_6508 IMG_6513 IMG_6514 IMG_6521 IMG_6525 IMG_6528 IMG_6537 IMG_6539 IMG_6541 IMG_6545 IMG_6556 IMG_6564 IMG_6571 IMG_6572 IMG_6581