อบรมบุคลากรสายสนับสนุน เตรียมความพร้อมสู่ความก้าวหน้าสายอาชีพ

อบรมเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ
สู่เส้นทางความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา เวลา 13.00 น. คณะนิติศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสู่เส้นทางความก้าวหน้าในการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น โดย อาจารย์กชพร มุกสิกบุญเลิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานบุคคล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นายสถิต แก้วบุดตา ผู้อำนวยการกองทรัพยากรบุคคล เป็นวิทยากรบรรยายให้คำแนะนำเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน รวมถึงข้อแนะนำในการทำผลงานเพื่อให้บุคลากรได้เตรียมความตัวเพื่อการขอกำหนดตำแหน่งที่สูงขึ้น

184583 IMG_2126 IMG_2131 IMG_2132 IMG_2133 IMG_2135 IMG_2142 IMG_2144 IMG_2148