เสริมกระบวนการเรียนรู้เรื่องสิทธิตอน ใครได้ใครเสีย ? นำคู่มือสู่การปฏิบัติห้องเรียนสิทธิมนุษยชนเคลื่อนที่

ทีมอาสาศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายสิทธิมนุษยชนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย ร่วมกันจัดกระบวนการสิทธิมนุษยชนในชุนชนบ้านดอนหญ้านาง 1

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ศาลาประชาคม ชุมชนดอนหญ้านาง1 อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ทีมอาสาศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายสิทธิมนุษยชนจากโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จัดกระบวนการเรียนการสอน “ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน” ให้กับเยาวชนในชุมชนดอนหญ้านาง 1 จำนวน 15 คน พร้อมกับมาตรการการป้องกัน COVID-19 โดยการสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการเข้าร่วมกิจกรรม

โอกาสนี้ อาจารย์ดารณี ราชภูเขียว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการบริหารเครือข่ายทางวิชาการ ได้ไปร่วมสังเกตการณ์การจัดกิจกรรม โดยได้กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้เป็นการนำกิจกรรมในคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  นำมาปรับใช้ในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับเยาวชน  โดยได้จัดกิจกรรมที่มีชื่อว่า “ใครได้ใครเสีย” ซึ่งเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการสิทธิในการรับบริการสาธารณะที่ดีจากรัฐ  ตามสถานภาพที่แตกต่างกัน เช่น เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ พระสงฆ์ สตรีมีครรภ์ และ LGBTQ เป็นต้น และกิจกรรมแผ่นดินเดียวกัน  เน้นทำให้น้องๆนักเรียนได้เรียนรู้ว่ามนุษย์ทุกคนมีศักดิ์และสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครอง และปกป้องอย่างเท่าเทียมกัน ในการดำรงชีวิตและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุข โดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศ เชื้อชาติ การนับถือศาสนาหรือการประกอบอาชีพ  และสะท้อนการเข้าถึงทรัพยากรที่แตกต่างกัน และความเหลื่อมล้ำทางสังคมที่ยังดำรงอยู่  

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชน โดยการนำกิจกรรมในคู่มือการจัดการเรียนรู้เรียนรู้มนุษยชนศึกษามาปรับใช้ เป็นการปลูกฝังเยาวชนให้มีวัฒนธรรมการเคารพสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย โดยเริ่มจากเด็กและเยาวชนที่จะเป็นพลเมืองของโลกในอนาคต (Global Citizenship) ที่ตระหนักถึงความเชื่อมโยงและการพึ่งพาอาศัยกันในระดับโลก และมีจิตสำนึกร่วมถึงปัญหาในระดับโลก ตลอดจนทักษะการทำงานร่วมกับผู้คนที่มีความแตกต่างทั้งในเชิงภาษา วัฒนธรรม และเชื้อชาติ อีกด้วย

1762020_๒๐๐๖๑๗_0004 1762020_๒๐๐๖๑๗_0005 1762020_๒๐๐๖๑๗_0015 1762020_๒๐๐๖๑๗_0019 1762020_๒๐๐๖๑๗_0025 1762020_๒๐๐๖๑๗_0027