ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบ 5 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
รอบที่ 5 (รับตรงอิสระ) ประจำปีการศึกษา 2563
https://kku.world/0mm1e

ให้อัพโหลดแบบฟอร์มตรวจร่างกาย โดยใช้แบบฟร์อมของมหาวิทยาลัย Download แบบฟอร์มที่ https://registrar.kku.ac.th/apply2/files/1025_3.pdf

นำไปตรวจที่โรงพยาบาลของรัฐหรือเอกชน และให้อัพโหลดทางเว็บไซต์ http://admissions.kku.ac.th/admis_regis_app
ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2563

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น จะต้องรายงานตัวเข้าศึกษาทางเว็ปไซต์ https://reg.kku.ac.th

และพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา นำไปชำระเงินผ่านธนาคาร หรือไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ

หรือเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่ปรากฏอยู่ในใบแจ้งการชำระเงิน ระหว่างวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2563 เท่านั้น