ประชุมเตรียมพร้อมการสร้างคลังข้อมูลห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน Platfrom Smart Classroom

คณะนิติศาสตร์ ประชุมทีมคณาจารย์และบุคลากร เพื่อเตรียมความพร้อมในการสร้างคลังข้อมูลห้องเรียนออนไลน์ ผ่าน Platfrom “Smart Classrom” รองรับการจัดการศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2563

วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. คณะนิติศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ประชุมทีมคณาจารย์และบุคลากร เพื่อสร้างความเข้าใจในรูปแบบ วิธีการและรายละเอียดในการสร้างคลังข้อมูลกลางผ่านระบบ Smart Classroom สำหรับการจัดการศึกษาในภาคต้น ปีการศึกษา 2563

ซึ่งในภาคต้น ปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะดำเนินการจัดการศึกษาในรูปแบบ “ห้องเรียนออนไลน์” โดยมีคลังข้อมูลในระบบ Smart Classroom ควบคู่กับการสอนออนไลน์ผ่าน Application ZOOM เพื่อให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่นฉบับที่ 811/2563 เรื่องแนวทางการจัดการเรียนการสอนและการสอบ เพื่อป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์วนิดา แสงสารพันธ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารงานวิชาการ ได้กล่าวว่า ในการจัดการศึกษาในรูปแบบออนไลน์นี้คณะยังคงยึดหลักเกณฑ์มาตรฐานตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ในสาขาวิชานิติศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทักษะทางด้านวิชาการ ร่วมถึงทักษะที่จำเป็นในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์ และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ ได้ อีกทั้งยังมีคุณธรรมจริยธรรม ปลูกฝั่งจิตสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม รวมถึงทักษะการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม

 IMG_1152 IMG_1208 IMG_1155 IMG_1156 IMG_1159 IMG_1160 IMG_1170 IMG_1174 IMG_1187 IMG_1189 IMG_1191 IMG_1192  IMG_1199 IMG_1202 IMG_1203 IMG_1205