เสริมประสบการณ์นอกห้องเรียน เพื่อออกแบบแก้ไขปัญหาทางสังคมด้านกฎหมาย

นักศึกษา Entrepreneurial Lawyer ลงพื้นที่เรียนรู้นอกห้องเรียน เสริมสร้างประสบการณ์เพื่อร่วมกันออกแบบและแก้ไขปัญหาสังคมด้านกฎหมาย

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา นักศึกษาภายใต้โครงการผลิตนักกฎหมายที่มีศักยภาพด้านการบริหารจัดการธุรกิจ (Entrepreneurial Lawyer) ลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้เสริมสร้างประสบการณ์และสร้างกระบวนการคิดสร้างสรรค์ที่เน้นทำความเข้าใจความต้องการของกลุ่มผู้ประกอบการ และบูรณาการศาสตร์ด้านกฎหมายเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา โดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

กลุ่ม Business and Technology ได้ลงพื้นที่ศึกษาบริษัท ขอนแก่นแห่อวน จำกัด

IMG_9294

IMG_9272

IMG_9279

กลุ่ม Business Industry ได้ลงพื้นที่ศึกษาที่บริษัท เอส.พี. ออโต้ อินดัสทรี จำกัด

ดูงานที่ SP auto_๒๐๐๒๒๖_0019

ดูงานที่ SP auto_๒๐๐๒๒๖_0035

 ดูงานที่ SP auto_๒๐๐๒๒๖_0052

กลุ่ม Social Enterprise ได้ลงพื้นที่ศึกษาที่ สวนเกษตรมีกิน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

สวนเกษตรมีกิน_๒๐๐๓๐๒_0001

สวนเกษตรมีกิน_๒๐๐๓๐๒_0003

สวนเกษตรมีกิน_๒๐๐๓๐๒_0005

 

 

จากการลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้ในครั้งนี้ ได้มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ระหว่างภาควิชาการและภาคเอกชนที่เป็นผู้ประกอบการ โดยใช้กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนและสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) นำไปสู่กระบวนการคิดวิเคราะห์เชิงสร้างสรรค์ โดยนักศึกษาแต่ละกลุ่มจะร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพื่อบริการวิชาการให้ตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการต่างๆ ร่วมถึงสร้างผลลัพธ์ให้นักศึกษาฝึกทักษะที่จำเป็น ในลักษณะ Action Learning และฝึกทักษะ Creative and Design ในการสร้างสรรค์และออกแบบ Start up ผู้ประกอบการและผู้ประกอบการเพื่อสังคมอีกด้วย

IMG_9324 IMG_9358 สวนเกษตรมีกิน_๒๐๐๓๐๒_0020 สวนเกษตรมีกิน_๒๐๐๓๐๒_0011 ดูงานที่ SP auto_๒๐๐๒๒๖_0009 ดูงานที่ SP auto_๒๐๐๒๒๖_0002