คณะนิติฯ ร่วมกับ กสม. จัดอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน มุ่งสร้างเครือข่ายพัฒนาครูภาคอีสาน

คณะนิติศาสตร์ โดย ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชนแก่ครูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้

 

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 คณะนิติศาสตร์ โดย ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน เพื่อนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ สำหรับตัวแทนครูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 100 โรงเรียน ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส ขอนแก่น

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติบดี ใยพูล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมความตอนหนึ่งว่า “การปลูกฝังวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนเป็นสิ่งสำคัญ บุคลากรทางการศึกษาจำเป็นต้องสร้างอนาคตใหม่สำหรับการปลูกฝังวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย และเป็นโอกาสอันดีในครั้งนี้ที่จะได้สร้างเครือข่ายกรรมการสิทธิมนุษยชนในส่วนภูมิภาคให้มีความเข้มแข็งและร่วมกันขับเคลื่อนการสร้างสังคมแห่งการเคารพสิทธิมนุษยชนต่อไป”

และโอกาสนี้ได้รับเกียตริจากท่านประกายรัตน์ ต้นธีรวงค์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้เกียรติเป็นประธานการเปิดการอบรมในครั้งนี้และได้กล่าวถึงความสำคัญของการอบรมวิทยากรกระบวนการด้านสิทธิมนุษยชน ความสำคัญตอนนึงว่า “ครูเป็นบุคลากรทางการศึกษาที่มีความสำคัญในฐานะผู้อำนวยการเรียนรู้ที่ทำหน้าที่สนับสนุน แนะนำวิธีการเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ของเด็กและเยาวชน ซึ่งการอบรมวิทยากรกระบวนการในการประยุกต์ใช้คู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการยกระดับเครื่องมือทางการศึกษา เพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพครูในด้านสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมบทบาทครูในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคู่มือดังกล่าว เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโรงเรียน อีกทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายพัฒนาครูให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันและนำความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่แก่ครูในโรงเรียนที่สังกัดอย่างเป็นระบบอีกด้วย”

สำหรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเจริญธานีปริ๊นเซส ขอนแก่น เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ความเข้าใจและเกิดความตระหนักในเรื่องสิทธิมนุษยชน รวมทั้งเป็นการสร้างต้นแบบบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นเครือข่ายการเรียนรู้และการดำเนินงานด้านสิทธิมนุษยชนศึกษาในระดับภูมิภาค และให้เกิดการนำคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไปประยุกต์ใช้ในชั้นเรียนที่รับผิดชอบต่อไป